ONLINE-консультант
icq: 675246741

[:ru]ГЭРЭЛ ЗУРАГУУДАЙ ХАРАЛГА-МYРЫСӨӨНДЭ ХАБААДАГТЫ! Июниин 8 болотор. [:]

[:ru]ХУНДЭТЭ НYХЭД! 

 Мүрысөө эмхидхэгшэ Буряад Уласай үндэhэнэй музей таанадаа хабаадахыетнай урина!

 

Буряад арадай соёлой баялигуудые мэдээжэ болгон дэлгэрүүлхэ, түүхын ба соёлой баялигуудта анхарал хандуулга, олон ондоо орон нютагуудай буряадуудай хамтын соёлой юртэмсэ байгуулха; ОХУ-гай, Хитадай, Монголой гэрэл зураг буулгагшадай хүдэлмэринүүдтэй танилсалга; Гэрэл зураг буулгалгада өөрсэ, онсо бэлигтэниие элирүүлгэ, түрэл байгаалиингаа, арадайнгаа түүхын барагдашагүй баялигуудые, ёhо заншалнуудаа, буряад арадай олон шэглэлтэй хүгжэлтые үргэнөөр харуулха гэhэн гол зорилго болоно.

 

Юрэнхы дүримүүд ба мүрысөө үнгэргэхэ гурим

Мүрысөөнэй ниитэ нэрэ «Буряад юртэмсэ». Ородой Холбооной Уласай хотонууд болон можо нютагууд, Байгал тойронхи можо нютагууд, Буряад Уласай аймаг, нютагууд, тиихэдэ Хитад, Монгол оронуудай түлөөлэгшэд мүрысөөндэ хабааданад. Харалга-мүрысөөндэ мэргэжэлтэ гэрэл зураг буулгагшад, тиихэдэ өөрын шадалаар энэ мэргэжэлдэ орожо ябаhашуул уригдана.

Мүрысөөндэ үгтэhэн гэрэл зурагууд ниитэ нэрэ доро 2014-2016 онуудай туршада буулгагдаhан, урдандаа харалга-мүрысөөнүүдтэ табигдаагүй хүдэлмэринүүд абтаха. Эндэ ороhон хүдэлмэринүүдые саашадаа мэдээсэлэй, эрдэмэй, hуралсалай ба соёлой зорилготой хэрэглэлгэдэ зураг буулгагшын зүбшөөл үгтэбэ гэжэ мүрысөөндэ хабаадаhан ушар баримтална.

Мүрысөөндэ табигдаhан бүтээлнүүдые соёл, урлалай мэдээжэ ажал ябуулагшадhаа (урлал шэнжэлэгшэд, гэрэл зураг буулгагшад), тиихэдэ можо нютаг бүхэнэй (Эрхүү можо, Үбэр Байгалай хизаар, Хитад, Монгол оронууд) түлөөлэгшэдhөө бүридэhэн шүүлгын бүлэг сэгнэхэ. Шүүлгын бүлэгэй түрүүлэгшые «Алтаргана-2016» Ехэ наада эмхидхэн үнгэргэгшэ орон нютагай Эмхидэхэлэй хороон нэрлэн баталха.

Мүрысөөн хоёр шатаhаа бүридэнэ:

  1. Можо нютагуудай шэлэн абалгын шата. Можо нютагуудта диилэжэ тодорhон зураг буулгагшад буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016» гэhэн Ехэ нааданда хабаадаха.
  2. Буряадуудай Уласхоорондын «Алтаргана-2016» гэhэн Ехэ наадан дээрэ Уран hайханай гэрэл зурагуудай Уласхоорондын мүрысөөн.

Уласхоорондын мүрысөөнэй дүнгүүдээр нэрлэгдэhэн гурбан заабаринуудаар 2-2 илагшад нэрлэгдэхэ (дүн хамта 6 илагшад):

  1. «Минии нютаг». Буряад нютагай үдэр бүриин ажабайдалhаа, арадай олзоборилгоhоо ба заншалта ажал хэрэгүүдhээ абтаhан зурагууд.
  2. «Магтан дуулая нютагаа!». Һайндэрэй хэмжээ ябуулганууд, нааданууд, буряадуудай ажабайдалай али олон заншалта үйлэ хэргүүдые харуулhан зурагууд.
  3. «Буряад арад». Буряад арадай доторой юртэмсын баялигуудые нюур буулгажа харуулhан зурагууд.

Сэгнэлтын эрилтэнүүд:

  • удхадаа тааралдал;
  • зохёохы аргануудаар удхыень харуулалга;
  • ниитэ удха шанар;
  • өөрсэ тала, үндэhэтэнэй шарай
  • зурагай сэнтэй тала

Хүдэлмэринүүдээ мүрысөөндэ табиха гуримууд:

Хабаадагшад 30х40, үгышье hаа 40х60 хэмжүүртэй, 300 dpi-hээ доошо бэшэ шадалтай. (тэдэнь үнгэтэ гү, али хара-сагаан байжа болохо) 7-hоо 10 хүрэтэр зурагуудые табижа болохо.

Элдэб аргаар (тэрэ тоодо сахим) заhабаринуудые оруулhан хүдэлмэринүүд мүрысөөндэ абтахагүй.

Хүдэлмэринүүд жааз хүреэтэй байха ёhотой. Хүдэлмэринүүдээ тэмдэглэхэдээ ород ба буряад хэлэнүүд дээрэ Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ, хүдэлмэриин нэрэ, хэды ондо байгуулагдаhан бэ гэжэ харуулха.

Yгтэhэн энэ гуримуудай эрилтэнүүдтэ багтаагүй хүдэлмэринүүд харагдахагүй.

Хүдэлмэринүүд иимэ хаягаар оруулагдаха: Буряад Уласай үндэhэтэнэй музей. Улаан-Yдэ хото, Профсоюзна гудамжа, 29. Тиихэдэ иимэ сахим хаягаар: muzeyrb@mail.ru («Алтаргана-2016. Гэрэл зурагуудай мүрысөөн» гэhэн тэмдэгтэйгээр)

 

Нюур зааhан мэдүүлгын түхэл:

Обог, нэрэ, эсэгын нэрэ________________________________

Уг гарбал___________________________________________

Нэрэ зэргэнүүд_______________________________________

Эзэлжэ байhан тушаал_________________________________

Эмхи зургаан________________________________________

Утаhанай дугаар______________________________________

Сахим хаяг__________________________________________

Хүдэлмэринүүдэй нэрэ

 

Асуудалнуудай гарабал: Буряад Уласай үндэhэтэнэй музей. Утаhанай дугаар 8 (3012) 21-40-08

Дашиева Саяна Зэмбэевна — Утаhанай дугаар 891484150-86

 [:]